Algemene voorwaarden

Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan, waarbij het enkelvoud tevens het meervoud wordt geacht te omvatten:
  • PortaPay
   • Door Atane Software ontwikkelde software waarmee transacties ter verwerking kunnen worden aangeboden aan Financiële Instellingen, eventueel via één of meer Intermediairs
   • Statusinformatie omtrent de verwerking van betalingen aan merchant
   • De merchant kan met behulp van inloggen status van transacties opvragen
  • Merchant
   • Iedere natuurlijke en/of rechtspersoon met wie een Atane Software overeenkomst is gesloten en de PortaPay module afneemt
  • Platform
   • De door Atane Software ontwikkelde software platforms, waarvan PortaPay gebruik maakt bij het uitvoeren van de betaaldiensten
  • Atane Software
   • De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Atane Software BV, kantoorhoudende aan Nieuwe Steen 27, 1625HV Hoorn
  • Intermediair
   • Iedere eventuele intermediair(s) tussen PortaPay en de Financiële Instellingen waaronder begrepen eigenaren van betaalproducten en- merken (zoals Visa of Mastercard), gerechtelijke of overheidsinstantie waaronder begrepen maar niet uitsluitend de DNB of de AFM.

Algemeen

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, alsmede alle overige (rechts)handelingen tussen PortaPay en Merchant en blijven ook na afloop van de Overeenkomst van toepassing op de relatie tussen PortaPay en Merchant.
 2. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Merchant staat er voor in dat hij steeds tijdig correcte en volledige naam, adres en woonplaats gegevens en overige voor de Betaaldiensten benodigde gegevens en informatie zal verstrekken.
 4. Een door PortaPay aan Merchant verstrekte gebruikersnaam en wachtwoord is strikt persoonlijk en dient geheim gehouden te worden. Merchant is zelf verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord en zal PortaPay van ieder verlies, diefstal en/of misbruik onmiddellijk in kennis stellen.
 5. Merchant is verplicht alle door PortaPay verzochte informatie alsook eventuele wijzigingen daarin zo snel mogelijk te melden bij PortaPay.

Fraude

 1. PortaPay zal de Betaaldiensten steeds naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Alle door PortaPay aangegane verplichtingen in het kader van een Overeenkomst behelzen een inspanningsverbintenis.
 2. PortaPay heeft het recht de Betaaldiensten of uitbetalingen al dan niet tijdelijk te blokkeren wanneer er sprake is van vermeende fraude, aanwijzingen hiertoe, situaties waarbij verder onderzoek genoodzaakt is waaronder begrepen maar niet uitsluitend wijzigingen zoals beschreven in artikel 9.
 3. Merchant wordt hierover schriftelijk geïnformeerd tenzij dit in het belang van het onderzoek niet gewenst is. PortaPay is niet aansprakelijk voor enig geleden schade.
 4. Indien PortaPay ten aanzien van het handelen van de Merchant meerdere klachten ontvangt, welke klachten leiden tot een onderzoek door c.q. de noodzaak tot het verrichten van aanvullende werkzaamheden door PortaPay, heeft PortaPay het recht om administratiekosten in verband daarmee aan de Merchant in rekening te brengen.

Privacy

 1. PortaPay gebruikt de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van haar dienstverlening.
 2. PortaPay stelt geen persoonsgegevens ter beschikking aan derde partijen tenzij in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald of de wet PortaPay hiertoe verplicht.
 3. Merchant heeft op verzoek het recht om de ter zake van de Merchant door PortaPay geregistreerde persoonsgegevens in te zien.

Duur en levering

 1. Een Overeenkomst komt tot stand wanneer Merchant het daartoe door PortaPay opgestelde geschrift ondertekent en retourneert aan PortaPay. Hetzelfde geldt voor het aanvullen van een Overeenkomst met een Addendum.
 2. In aanvulling op het vorige artikel komt een Overeenkomst of Addendum ook tot stand zonder retournering van een ondertekend geschrift wanneer Merchant langs elektronische weg een akkoord op de door PortaPay gestelde voorwaarden geeft. Hetzelfde geldt voor het aanvullen van een Overeenkomst met een Addendum.
 3. Alle door PortaPay genoemde termijnen en data zijn steeds streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. PortaPay is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijk door de Merchant in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden.
 4. PortaPay heeft het recht bepaalde werkzaamheden of diensten te laten verrichten door derden.
 5. Tenzij anders overeengekomen is iedere Overeenkomst voor onbepaalde duur aangegaan.
 6. Ieder der Partijen heeft het recht om een Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
 7. Ieder der Partijen heeft het recht om een Overeenkomst te ontbinden indien de andere partij surseance van betaling dan wel faillissement aanvraagt of in surseance of staat van faillissement wordt verklaard, of zijn onderneming staakt.
 8. Indien Merchant enige op Merchant rustende verplichting niet nakomt, ofwel indien een Intermediair zulks verzoekt of vordert, is PortaPay gerechtigd de uitvoering van (haar verplichtingen onder) deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten.

Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, alle bestaande en toekomstige rechten en vorderingen op, of ter zake van het gebruik van, auteurs- en naburige rechten, chipsrechten, handelsnaamrechten, merkenrechten, domeinnamen, octrooirechten, modelrechten en databankrechten ter zake van het Platform of daarmee verband houdende zaken, berusten uitsluitend bij PortaPay.
 2. Merchant heeft een gebruiksrecht ten aanzien van een Dienst voor de duur van de Overeenkomst, voor zover dat voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is. Geen van de bepalingen in de Overeenkomst of in deze Algemene Voorwaarden doet overigens enig recht aan Merchant toekomen ten aanzien van het Platform en/of de Betaalmodule of daarmee verband houdende zaken.
 3. Merchant heeft nimmer het recht om enige aanpassing op het Platform en/of de Betaalmodule te maken, noch heeft Merchant het recht enige kopie daarvan te maken, het Platform en/of de Betaalmodule te de-compileren en/of anderszins te (trachten te) bewerken.

Aansprakelijkheid

 1. Indien PortaPay aansprakelijk is in verband met tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen of anderszins voor door Merchant geleden schade, zal PortaPay slechts aansprakelijk zijn voor directe schade en niet voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: verlies van goodwill, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste (investerings)kansen.
 2. Een tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst kan PortaPay en de door PortaPay ingeschakelde derde(n) niet worden tegengeworpen in geval van overmacht.
 3. Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van PortaPay liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige Overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan PortaPay in redelijkheid niet kan worden gehouden haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stroomstoringen, stakingen, epidemieën, overheidsregels en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, Financiële instellingen, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de Overeenkomst door PortaPay ingeschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van (de systemen van) financiële instellingen en/of telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in en/of het onbevoegde gebruik van de systemen, de netwerken en databases die aan PortaPay, de Merchant, Intermediairs en/of Financiële Instellingen toebehoren en/of waarvan PortaPay, de Merchant, Intermediairs en/of Financiële Instellingen afhankelijk is (zijn), alsmede alle daaraan onkundig verrichtte werkzaamheden door anderen dan PortaPay of door haar ingeschakelde derden.
 4. Indien en voor zover PortaPay aansprakelijk is jegens Merchant, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat Merchant ter zake van de Overeenkomst waarop de schade betrekking heeft aan PortaPay heeft voldaan (zulks op de wijze als opgenomen in artikel 5). Bij een Overeenkomst met een looptijd langer dan zes (6) maanden, is de aansprakelijkheid van PortaPay beperkt tot maximaal het over de laatste zes (2) maanden door PortaPay ontvangen bedragen krachtens Overeenkomst, exclusief BTW.
 5. De aansprakelijkheid van PortaPay is, niettegenstaande de voorgaande artikelen, in alle gevallen beperkt tot EUR 5.000,- (zegge: vijfduizend euro) per schadeveroorzakend incident. Een reeks van incidenten telt als één (1) incident.
 6. Iedere claim tegen PortaPay verloopt door het verstrijken van een periode van drie (3) maanden nadat het schadeveroorzakende incident aan de Merchant is bekend geworden behoudens de schriftelijke erkenning van de claim door PortaPay.

Vertrouwelijkheid

 1. Partijen zullen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, alle gegevens en informatie over de andere Partij die geheim is (zijn) of een vertrouwelijk karakter heeft (hebben), strikt vertrouwelijk behandelen, op passende wijze beveiligen en op generlei wijze aan derden bekendmaken. Partijen zullen de hier bedoelde informatie uitsluitend aanwenden in het kader van een Overeenkomst.
 2. Behoudens schriftelijke toestemming of hetgeen is bepaald bij Overeenkomst, wordt onder geheime of vertrouwelijke informatie of gegevens in ieder geval mede, maar niet uitsluitend verstaan: alle informatie die expliciet als geheim of vertrouwelijk is aangeduid door de andere Partij, alle informatie en gegevens die Partijen bekend wordt uit hoofde van de Overeenkomst, technische, financiële en zakelijke informatie, tekeningen, formats, concepten, broncodes, pilots en alle overige informatie waarvan Partijen weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten, dat het een geheim of vertrouwelijk karakter heeft en niet aan derden behoort te worden bekend gemaakt, bijvoorbeeld omdat bekendmaking ervan gerede kans veroorzaakt op het lijden van schade of ander nadeel door de andere Partij.
 3. Partijen mogen de in het kader van een Overeenkomst verstrekte en/of tot haar gekomen vertrouwelijke informatie en/of gegevens ook niet gebruiken of bekend maken in het geval van, al dan niet voortijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging van een Overeenkomst of na het einde van een Overeenkomst.
 4. Partijen zijn gerechtigd vertrouwelijke informatie van de andere Partij aan de bevoegde autoriteiten mee te delen of af te staan, in gevallen waarin zij daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wettelijke regelgeving, dan wel die PortaPay verplicht is aan een Intermediair aan te leveren op basis van met zodanige Intermediair gemaakte afspraken.

Overige bepalingen

 1. Alle door PortaPay gecommuniceerde tarieven, prijzen en bedragen zijn exclusief btw.
 2. In geval één of meer verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden door de daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar wordt/worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.
 3. Overdracht door Merchant van een Overeenkomst of de daarin vervatte rechten en verplichtingen is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van PortaPay, welke toestemming kan worden gegeven onder bepaalde (alsdan aan te geven) voorwaarden.
 4. Merchant verleent bij deze bij voorbaat toestemming aan PortaPay, als bedoeld in artikel 6:159 BW, tot overdracht van een Overeenkomst op een door PortaPay gewenst moment, aan door PortaPay aan te wijzen derde partij. Indien en voor zover nodig of wenselijk, verbindt Merchant zich tevens om voorgaande toestemming schriftelijk te bevestigen.
 5. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 6. Alle geschillen die uit deze Overeenkomst of uit enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (nadere) overeenkomst mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.